Dé Céadaoin, Meán Fómhair 09, 2009

A bit of Galloway Gaelic

There is some dispute about how long Gaelic survived in Galloway and Ayrshire, what cannot be disputed however is that it must have been quite similar to East Ulster Irish, including Rathlin, to Manx and the the Gaelic of Arran.

The following is one of the few examples of what some understand as Galloway Gaelic, much of what was written in Gaelic in Galloway was of course written in literary Gaelic which would disguise any dialectical features.

The song is called Óran Bagraidh, it includes many place-names in Galloway. I found it here.

Oran Bagraidh [Fonn- "When the kye cam hame"]

Aobh Cumar an Eas dom,
Aobh Bealach na Slogh,
Aobh bruthaichean Beinn Beithich, Aobh an gleann 's an robh tu óg
Trom dom maduinn an aon-là,
Trom dom maduinn a' chró
Ni ro eirig air an eislig
Caisteal Caiseal a' chró
Nar ro geis anns a' chró,
Nir bu geis anns a' chró,
Fa tu deanma bimid diamain,
Lagaidh ceudan diogailt linn
Buille beada gom bòrr,
Goille grad beart doid,
Com gun choluin Sliochd na Feannaig
Diogailt ri dearg baradag sliom,
Riam righfinnid air an Fianta,
Ro-sar rath an rightech tu,
Riam ruighean rath na righinn
Rogaid roighean tu ar righ,
Sainndseart sighi sorcha seiti,
Caimbeart cruthach calma ceannt,
Supach suanach solma socrach
Ceudnach clota cleusta clit.
Toinnti Muinntir na Dubh-Chos,
Inn san Draoinich 's Ruigh Raoin,
Sloinnti cinneil Sliochd a' Mhaduidh,
Cingdi Cairpeach diamain saoidh
Bhite breacach Loch a' Bhàrr,
Bhite fiadhach Carrsa Feàrn,
Bhite brocach Gleann na Seamraig,
Bhite fleaghtach an Dail Righ
Do bhi treilis donna dosrach,
Air an ruaghadgh 's an do dail,
Greaghan congail tochadh sgola,
Seirbhti an deireadh gnas:
Tarpa sluagh na gruaigi ciar,
Na cneas deathar teasmailt brianta
Sosguin foirprig teanmhaidh bràgh.

No comments:

Post a Comment